Nedeljni izveštaj

#38 (25.09 – 29.09.2023)

U nedelji za nama, primetna je bila slabija aktivnost učesnika na robno-berzanskom tržištu u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupan obim prometa bio je manji za 63% i iznosio je 1.499,00 tona robe, dok je finansijska vrednost dostigla 34.803.470,00 dinara. Za razliku od protekle sedmice, ove nedelje primetan je bio uzlazni trend cene kukuruza novog roda, dok je cena pšenice stagnirala na prošlonedeljnom cenovnom nivou.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je tržište kukuruza bilo izuzetno mirno, ove nedelje je zabeležena povećana aktivnost, te je kukuruz bio primarna poljoprivredna kultura u trgovanju, ostvarujući čak 75% u ukupnom obimu prometa. Već prvi dan ove nedelje doneo je povećanu ponudu kukuruza bez analize na aflatoksin, kao i ponudu kukuruza starog roda, dok je tražnja bila usmerena na kukuruz sa analizom na aflatoksin, a takav odnos zadržao se tokom čitave sedmice. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 15,70 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,15 din/kg bez PDV-a (17,76 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan uzlazni trend cene od 6,54%. Prometovan je i kukuruz sa vlagom do 16% po ceni od 15,80 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i starim rodom kukuruza u cenovnom rasponu od 15,50 do 16,30 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pariteta.

Slaba prošlonedeljna aktivnost na tržištu pšenice nastavila se i tokom ove nedelje. Početkom nedelje bila je primetna nešto veća ponuda pšenice u Banatu, dok je tražnja bila izražena na paritetu Bačke. Odnos ponude i tražnje je tokom ostatka nedelje bio ujednačen, a krajem nedelje bila je iskazana tražnja za pšenicom sa višim parametrima kvaliteta, kao i za stočnom pšenicom. Berzanski ugovor zaključen je na cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena pšenice je ostala nepromenjena.

Na tržištu soje tokom ove nedelje bila je primetna nešto slabija tražnja u odnosu na ponudu, koja je bila na višem cenovnom nivou. Sojino zrno je u ukupnom obimu prometa učestvovalo sa udelom od 13%. Sojom se trgovalo u cenovnom rasponu od 45,50 do 46,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 45,74 din/kg bez PDV-a (50,31 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prošlu nedelju primetan je blaži cenovni pad.

Nakon dve sedmice mirovanja, na tržištu stočnog ječma ove nedelje je došlo do zaključenja robno-berzanskih ugovora. Stočnim ječmom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 15,30 din/kg bez PDV-a (16,83 din/kg sa PDV-om). U ponudi se našao i stočni ječam sa hektolitrom manjim od 62kg, ali se njime nije trgovalo.

Od ostalih roba, trgovalo se u manjim količinama mineralnim đubrivom u formulaciji  MAP 12:52, ruskim, u pakovanju 600/1 na paritetu CPT kupac po ceni od 83,21 din/kg bez PDV-a (91,53 din/kg sa PDV-om).

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#37 (18.09 – 22.09.2023)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 4.051,00 tona robe, što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja rast obima prometa od 58,55%. Ukupna finansijska vrednost iznosila je 181.784.020,00 dinara, čak 187,94% više nego prethodne sedmice. U toku ove nedelje najtrgovanije robe bile su suncokret i soja.

Nakon četiri nedelje za redom kada je kukuruz bio primarna kultura u trgovanju, tokom ove nedelje došlo je do pada aktivnosti na ovom tržištu, te je kukuruz u ukupnom obimu prometa učestvovao sa samo 4%. Tokom prve polovine nedelje bila je primetna povećana ponuda kukuruza starog roda, dok je tražnja za njim bila slaba ili je u potpunosti izostajala. Sa druge strane, kupci su u većoj meri potraživali kukuruz novog roda, ali je njegova ponuda početkom nedelje bila slaba. U drugoj polovini nedelje dolazi do povećanja ponude kukuruza novog roda i samim tim do zaključenja berzanskih ugovora. Kukuruzom rod 2023. godine trgovalo se u cenovnom rasponu od 16,00 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,07 din/kg bez PDV-a (17,67 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je pad cene novog roda kukuruza od 5,32%.

Tržište pšenice je tokom čitave nedelje bilo dosta mirno, uz slabu tražnju i ponudu. Berzanski ugovor za pšenicu zaključen je na cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je bila viša za 3,63%.

Na tržištu soje posle dužeg vremena beležimo značajno povećanje aktivnosti, na šta je uticao početak trgovanja novim rodom soje. Tražnja za novim rodom je tokom čitave nedelje bila izražena, te je soja u ukupnom prometu učestvovala sa čak 46% udela. Prva trgovina sojinim zrnom rod 2023. ove nedelje  realizovana je na cenovnom nivou od 48,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, dok su svi ostali berzanski ugovori zaključeni po ceni od 46,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 46,11 din/kg bez PDV-a (50,71 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju, kada su zaključeni prvi berzanski ugovori za novi rod soje, predstavlja pad cene od 6,85%.

Suncokret je tokom ove nedelje bio najtrgovanija kultura učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 49%. Njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 38,00 do 38,10 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 38,08 din/kg bez PDV-a (41,89 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad cene od 2,59% u odnosu na sedam dana ranije.

Kada su u pitanju đubriva, trgovalo se u manjim količinama UREOM, ruskom, u pakovanju 500/1 na paritetu CPT kupac uz plaćanje odmah po isporuci po ceni od 53,92 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u ponudi se našla sojina sačma po ceni od 60,00 din/kg bez PDV-a, kao i DDGS sa 30% proteina po ceni od 30,00 din/kg bez PDV-a.

Andrea Matijašević, Produktna berza.

 

#36 (11.09 – 15.09.2023)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 2.555,00 tona robe, što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja pad ukupnog obima prometa od 38,42%. Ukupna finansijska vrednost iznosila je 63.132.250,00 dinara, za 30,36% manje nego protekle nedelje. Već četvrtu nedelju za redom kukuruz je bio najtrgovanija poljoprivredna kultura, a tokom ove nedelje zaključeni su i prvi robno – berzanski ugovori za novi rod soje.

Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza bila je primetna povećana tražnja u odnosu na ponudu, posebno kada je u pitanju novi rod kukuruza. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,60 do 16,75 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,68 din/kg bez PDV-a (18,34 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju primetan je cenovni pad od 1,19%. Novim rodom kukuruza trgovalo se po ceni od 16,50 do 16,70 din/kg bez PDV-a, kao i po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a za kukuruz sa preuzimanjem od 01.11.2023. do 31.01.2024. godine. I ove nedelje kukuruz je bio najtrgovanija kultura, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 61%.

Na tržištu pšenice tokom cele nedelje bila je primetna slaba aktivnost učesnika, uz izjednačenu aktivnost na strani ponude i tražnje. Kupci su se raspitivali za pšenicu sa višim parametrima kvaliteta, a bila je iskazana i tražnja za stočnom pšenicom. Pšenicom se tokom nedelje trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 19,30 din/kg bez PDV-a (21,23 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju beleži se negativan cenovni trend od 2,91%.

Na tržištu soje krajem nedelje zaključeni su prvi robno – berzanski ugovori za soju rod 2023. godine po jedinstvenoj ceni od 49,50 din/kg bez PDV-a (54,45 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta. Tražnja za starim rodom soje je bila slaba ili je u potpunosti izostajala.

Tražnja za suncokretovim zrnom tokom ove nedelje je bila nešto slabija u odnosu na ponudu i na nižem cenovnom nivou. Suncokretom se trgovalo u cenovnom opsegu od 38,50 do 39,80 din/kg bez PDV-a, pri čemu je cena padala kako se nedelja bližila kraju. Ponder cena iznosila je 39,09 din/kg bez PDV-a (43,00 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu sedmicu predstavlja pad cene od 2,05%.

Od ostalih roba tokom ove nedelje nudilo se i stočno brašno u manjim količinama po ceni od 12,00 din/kg bez PDV-a (14,40 din/kg sa PDV-om).

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

 

#35 (04.09 – 08.09.23)

Preko Produktne berze tokom ove nedelje prometovano je 4.149,00 tona robe, što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja rast prometa od 107,66%. Ukupna finansijska vrednost iznosila je 90.654.666,02 dinara, za 88,43% više u odnosu na proteklu nedelju. Kao i prethodne dve sedmice, kukuruz je bio primarna kultura u trgovanju, a trgovalo se i novim rodom kukuruza.

Tržište kukuruza je ove nedelje bilo dosta mirno uz ujednačenu aktivnost učesnika po pitanju ponude i tražnje. Ipak i ove nedelje se najviše trgovalo kukuruzom, koji je u ukupnom obimu prometa učestvovao sa 60% udela. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,30 din/kg bez PDV-a uz primetan silazni trend cene kako se nedelja bližila kraju. Ponder cena iznosila je 16,88 din/kg bez PDV-a (18,57 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju cenovni pad od 1,36%. Krajem nedelje zaključeni su berzanski ugovori za kukuruz novog roda sa analizom na aflatoksin do 10 ppb po ceni od 17,50 do 18,00 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu pšenice tokom ove nedelje nije zabeležena veća aktivnost učesnika, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Tokom čitave nedelje bila je primetna i tražnja za stočnom pšenicom. Pšenicom se trgovalo po ceni od 19,70 do 22,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta prodaje. Ponder cena iznosila je 19,88 din/kg bez PDV-a (21,87 din/kg sa PDV-om), te se u odnosu na prethodnu nedelju primećuje cenovni pad od  0,61%. U ukupnom obimu prometa ove nedelje udeo pšenice iznosio je 23%.

Kada je u pitanju tržište soje, tokom gotovo cele nedelje ponuda sojinog zrna je bila slaba ili je potpuno izostajala. Tek krajem nedelje tražnja je bila slabija u odnosu na ponudu. Sojom se trgovalo po ceni od 55,50 do 55,80 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 55,70 din/kg bez PDV-a (61,27 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju blagi rast cene od 0,13%.

Kada je u pitanju suncokretovo zrno novog roda, njime se u ovoj nedelji trgovalo u cenovnom rasponu od 39,20 do 40,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 39,91 din/kg bez PDV-a (43,90 din/kg sa PDV-om).

Mineralnim đubrivima trgovalo se u formulaciji NPK 15:15:15 u pakovanju 600/1 po ceni od 56,42 din/kg bez PDV-a, dok je NPK 16:16:16 u pakovanju 600/1 prometovan po ceni od 55,09 din/kg bez PDV-a.

Tržište stočnog ječma bilo je i ove nedelje dosta mirno, a berzanski ugovori zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 16,00 din/kg bez PDV-a.

Andrea Matijašević, Produktna berza

#34 (28.08 – 01.09.2023)

Nedelju za nama na robno – berzanskom tržištu obeležilo je zaključenje prvog berzanskog ugovora za novi rod kukuruza, kao i za suncokret rod 2023. godine. Tokom ove nedelje na Produktnoj berzi zabeležen je pad obima prometa od 4,90% u odnosu na prošlu nedelju, pri čemu je prometovano ukupno 1.998,00 tona robe. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 48.111.750,00 dinara, što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 24,28%. Kao i protekle nedelje, najviše se trgovalo kukuruzom.

Kao i prethodne nedelje, ponovo je na robno – berzanskom tržištu najtrgovanija kultura bio kukuruz, zauzimajući 54% udela u ukupnoj trgovini. Početkom nedelje bila je primetna slaba tražnja, da bi sredinom nedelje došlo do povećanja aktivnosti na tržištu kukuruza, kako na strani ponude tako i na strani tražnje. Ova zainteresovanost za kukuruz nije dugo potrajala, te je već krajem nedelje došlo do ponovnog pada aktivnosti. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,30 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,11 din/kg bez PDV-a (18,82 din/kg sa PDV-om), pri čemu je primetan cenovni pad od 1,20%. Tokom ove nedelje zaključen je i prvi ugovor za kukuruz novog roda sa aflatoksinom do 10 ppb-a po ceni od 17,20 din/kg bez PDV-a, sa isporukom od 01.10. do 30.11.2023.

Prvog dana u nedelji najviše aktivnosti na robno – berzanskom tržištu zabeleženo je na tržištu pšenice. Ipak, tokom ostatka nedelje došlo je do pada aktivnosti, a odnos između ponude i tražnje bio je promenljiv. Pšenicom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je cenovni pad od 0,92%. Trgovalo se takođe i pšenicom na paritetu CPT kupac po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje početkom nedelje bila je primetna slabija tražnja, dok je krajem nedelje bila primetna slabija ponuda. Sojinim zrnom se trgovalo po ceni od 55,50 (uz obračun kvaliteta) do 56,00 din/kg bez PDV-a (bez obračuna kvaliteta). Ponder cena iznosila je 55,63 din/kg bez PDV-a (61,19 din/kg sa PDV-om).

Od ostalih roba zaključen je i berzanski ugovor za novi rod suncokreta na paritetu CPT kupac uz plaćanje odmah po isporuci po ceni od 40,85 din/kg bez PDV-a (44,94 din/kg sa PDV-om).

Trgovalo se takođe i mineralnim đubrivom u formulaciji NPK 16:16:16 po ceni od 55,25 din/kg bez PDV-a (60,78 din/kg sa PDV-om).

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

 

 

#33 (21.08-25.08.2023)

Na Produktnoj berzi zabeležen je veći obim prometa u odnosu na prošlonedeljni, ali je negativan cenovni trend i dalje prisutan kod svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Najviše aktivnosti bilo je na tržištu kukuruza. Ukupno je prometovano  2.101 tona robe ( + 9,48 %), čija finansijska vrednost iznosi 63.539.740,00 dinara (+ 19,57 %).

Statistički, kukuruzom se najviše trgovalo. Početak nedelje obeležila je slaba aktivnost učesnika, posebno na strani ponude. Od sredine nedelje dolazi do promene dinamike, kada se i na strani ponude i na strani tražnje beleži znatno veća aktivnost učesnika. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 17,00 do 17,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 17,32 din/kg bez PDV-a ( 19,04 sa PDV-om), pokazujući pad od  5,37 % u odnosu na sedam dana ranije. Prirodno suv kukuruz sa vlagom do 15% prometovan je po jedinstvenoj ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a ( 18,70 din/kg sa PDV-om). Poslednjeg radnog dana ponuđen je veći lot novog roda kukuruza po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a, na paritetu CPT  luka juzna Bačka.

U ukupnom nedeljnom prometu pšenica je učestvovala sa svega 15 %. Kupci su najviše interesovanja pokazali za pšenicu sa  11 – 12% proteina, a od sredine nedelje tražila se i stočna pšenica. Ponuđači su uglavnom nudili  kvalitetniju pšenicu ( protein 12,5 – 13), te se cena ponuđene robe znatno razlikovala od onoga što su kupci bili spremni da plate. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od  20,00 do 20,25 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 20,19 din/kg bez PDV-a ( 22,20 sa PDV-om), što je pad od 3,88 %.

Kada je reč o sojinom zrnu, cena je imala promenljiv pravac kretanja. Ugovori su zaključeni u rasponu od 55,00 do 56,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosi 55,39 din/kg bez PDV-a (60,92 sa PDV-om). Trgovalo se i sojinim zrnom rod 2021. po jedinstvenoj ceni od 55,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta ( 61,05 din/kg sa PDV-om).

Na tržištu ječma gotovo da nije bilo kupaca. Zaključen je jedan berzanski ugovor za ječam sa HL 60kg po ceni od 16,40 din/kg bez PDV-a ( 18,04 din/kg sa PDV-om).

Slaba aktivnost kupaca bila je primetna i u trgovanju uljanom repicom. Prometovana je manja količina ove uljarice, po jedinstvenoj ceni od 45,71 din/kg bez PDV-a ( 50.28 din/kg sa PDV-om).

Od ostalih roba, trgovalo se mešanim đubrivom u formulaciji NPK 16x16x16, ruski, 25/1, po ceni od 56,43 din/kg (480 eur/t) bez PDV-a, dok je NPK 6x24x12, Elixir, u pakovanju 600/1 prometovan po 50,40 din/kg ( 430 eur/t) bez PDV-a.

#32 (14.08 – 18.08.2023)

U nedelji za nama na robno – berzanskom tržištu primarna kultura u trgovanju bio je kukuruz, zauzimajući 66% učešća u ukupnom obimu prometa. Kao i prethodne nedelje, nastavljen je pad cena gotovo svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Tokom ove nedelje ukupan obim prometa iznosio je 1.919,00 tona robe, za 28,26% manje nego prethodne nedelje. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 53.138.430,00 dinara, što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 22,68%.

Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza je bila primetna slabija tražnja u odnosu na ponudu. Smanjena tražnja i povlačenje kupaca uticali su na to da silazni trend cene koji smo primetili prethodne nedelje postane još izraženiji kako se ova sedmica primicala kraju. Ipak, i pored slabije tražnje, kukuruz je ove nedelje bio najtrgovanija roba zauzimajući 66% udela u ukupnom obimu prometa, po prvi put nakon pet nedelja tokom kojih se najviše trgovalo pšenicom. Kukuruzom se u toku nedelje trgovalo u širokom cenovnom rasponu od 17,20 do 19,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 18,30 din/kg bez PDV-a (20,13 din/kg sa PDV-om). U odnosu na proteklu nedelju, primetan je cenovni pad od 8,26%.

Nakon pet nedelja tokom kojih je pšenica bila primarna kultura u trgovanju, ove nedelje je došlo do pada njenog prometa, pri čemu je u ukupnom obimu trgovanja učestvovala samo sa 12%. Tokom cele nedelje najčešće je bila primetna veća ponuda i smanjen broj kupaca. Pšenicom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 21,00 din/kg bez PDV-a (23,10 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju primetan je silazni trend cene od 2,33%. Trgovalo se takođe i pšenicom sa hektolitrom 69kg bez definisanog proteina po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a (21,45 din/kg sa PDV-om).

Početkom nedelje na tržištu soje smo zabeležili slabu aktivnost učesnika i na strani ponude i na strani tražnje. Drugog dana u nedelji došlo je do povećanja ponude sojinog zrna i zaključenja berzanskog ugovora. Nakon toga, do kraja nedelje je bila primetna znatno povećana ponuda soje i slaba tražnja ili potpuni izostanak kupaca. Berzanski ugovor za soju zaključen je na cenovnom nivou od 57,00 din/kg bez PDV-a bez obračuna kvaliteta (62,70 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Shodno smanjenoj tražnji, primetan je i cenovni pad od 1,72%.

Na tržištu stočnog ječma tokom nedelje bila je primetna izuzetno slaba aktivnost učesnika. Stočnim ječmom sa hektolitrom manjim od 62kg trgovalo se na cenovnom nivou od 16,80 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu uljane repice tokom čitave nedelje imali smo aktivnosti na strani tražnje, dok je ponuda bila slaba ili potpuno izostajala. Uljanom repicom trgovalo se u cenovnom rasponu od  45,12 do 46,30 din/kg bez PDV-a.  Ponder cena iznosila je 45,91 din/kg bez PDV-a (50,50 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, došlo je do povećanja cene uljane repice od 5,84 %.

Od ostalih roba, tokom ove nedelje primetili smo dosta aktivnosti na tržištu mineralnih đubriva. Đubrivom u formulaciji NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 trgovalo se po ceni od 57,61 din/kg bez PDV-a, dok je NPK 10:26:26 u pakovanju 600/1 na paritetu CPT kupac prometovan po ceni od 75,24 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

 

#31 ( 07.08 – 11.08.2023)

U nedelji za nama na robno – berzanskom tržištu nastavio se pad cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kao i prethodne nedelje, najviše se trgovalo pšenicom koja je činila polovinu ukupnog obima prometa. U toku ove nedelje zabeležili smo porast ukupnog obima prometa u odnosu na prethodnu nedelju od 30,62%, te je on iznosio 2.675,00 tona robe. Finansijska vrednost prometa iznosila je 68.728.000,00 dinara, za 40,89% više nego protekle nedelje.

Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje primetili smo slabiju tražnju u odnosu na ponudu, da bi sredinom nedelje došlo do izjednačavanja aktivnosti kada su u pitanju ponuda i tražnja. Ipak, krajem nedelje ponovo je bila primetna veća aktivnost učesnika na tržištu na strani ponude. Tokom nedelje kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,20 do 22,00 din/kg bez PDV-a, uz primetan silazni trend cene krajem nedelje. Ponder cena iznosila je 19,94 din/kg bez PDV-a (21,94 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja cenovni pad od 7,76%.

Pšenica je ostala primarna kultura u trgovanju već petu nedelju za redom, uzimajući ove sedmice 50% udela u ukupnom obimu prometa. Početkom i krajem nedelje tražnja je bila nešto slabija od ponude, dok je sredinom nedelje više aktivnosti bilo na strani tražnje. Tokom ove nedelje pšenicom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, beležimo cenovni pad od 1,31%. Pšenicom sa hektolitrom 72kg se takođe trgovalo po ceni od 21,50 din/kg bez PDV-a, dok je pšenica rod 2022. godine sa hektolitrom 78kg i proteinom 13,5% prometovana po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje smo početkom nedelje beležili slabu aktivnost kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, da bi kasnije u toku nedelje došlo do pojačane ponude i odsustva kupaca. Sojom se trgovalo na cenovnom nivou od 58,00 din/kg bez PDV-a (63,80 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena sojinog zrna niža je za 5,69%. Trgovalo se takođe i sojom rod 2021. godine na cenovnom nivou od 58,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Od ostalih roba, ove nedelje se trgovalo još i stočnim ječmom sa hektolitrom manjim od 62kg u cenovnom rasponu od 16,80 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Tokom cele nedelje bila je primetna slaba aktivnost učesnika na tržištu ječma.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#30 (31.07 – 04.08.2023)

U nedelji za nama na robno – berzanskom tržištu primetan je pad cena gotovo svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kao i protekle nedelje i ove se najviše trgovalo pšenicom koja zauzima 49% udela u ukupnom obimu trgovanja. Obim ukupnog prometa ove nedelje iznosio je 2.048,00 tona robe, što je za 2,94% manje u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 48.781.100,00 dinara, za 22,85% manje nego protekle nedelje.

Kada posmatramo tržište kukuruza, početkom i sredinom nedelje bila je primetna slaba aktivnost učesnika, kako na strani ponude tako i na strani tražnje. Poslednjih dana u nedelji došlo je do povećanja ponude, dok su kupci i dalje bili povučeni, te je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou. U toku nedelje kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,00 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,62 din/kg bez PDV-a (23,78 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prošlu nedelju cenovni pad od 2,81%.

Već četvrtu nedelju za redom pšenica je primarna kultura u trgovanju, zauzimajući ove nedelje udeo u ukupnom obimu prometa od 49%. Tokom cele nedelje ponuda je bila veća od tražnje, koja je bila slabija i na nižem cenovnom nivou. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,79 din/kg bez PDV-a (23,96 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju primetan je negativan cenovni trend od 3,07%. Pšenicom sa primesama do 5% trgovalo se po ceni od 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om).

Kada je u pitanju tržište soje, ono je i ove nedelje bilo mirno, uz slabu aktivnost na strani ponude i izostanak tražnje. Do zaključenja berzanskih ugovora za sojino zrno nije došlo. Soja se ove nedelje nudila po ceni od 59,00 do 59,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Tržište uljane repice bilo je dosta mirnije u odnosu na prošlu nedelju, uz slabu aktivnost po pitanju ponude i tražnje. Uljanom repicom se trgovalo po ceni od 43,37 din/kg bez PDV-a (47,71 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju primetan je cenovni pad od 5,13%.

Kada je u pitanju stočni ječam, trgovalo se samo stočnim ječmom sa hektolitrom manjim od 62kg. Stočni ječam prometovan je u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,50 din/kg bez PDV-a. U toku nedelje bila je primetna slaba tražnja koja je bila na nižem cenovnom nivou od ponude.

Suncokretova sačma sa 33% proteina nudila se ove nedelje na cenovnom nivou od 41,00 din/kg bez PDV-a (49,20 din/kg sa PDV-om), ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Od ostalih roba, trgovalo se mineralnim đubrivom u formulaciji MAP 12×52 u pakovanju 600/1 na paritetu CPT kupac po ceni od 82,64 din/kg bez PDV-a (90,90 din/kg sa PDV-om), a prometovana je i UREA u pakovanju 500/1 po ceni od 55,68 din/kg bez PDV-a (61,25 din/kg sa PDV-om).

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

#29 ( 24.07 – 28.07.2023)

U nedelji za nama na robno – berzanskom tržištu beležimo nastavak prošlonedeljnog rasta cene kukuruza, dok je cena pšenice zabeležila neznatni silazni trend od 0,10%. Obim ukupnog prometa ove nedelje iznosio je 2.110,00 tona robe, što je za 57,16% manje u odnosu na prethodnu nedelju. Finansijska vrednost iznosila je 63.232.450,00 dinara, pri čemu se beleži pad od 49,78% u odnosu na prošlu nedelju. Najviše se trgovalo pšenicom, koja zauzima 45% udela u ukupnom obimu prometa.

Početak nedelje na tržištu kukuruza obeležila je slaba aktivnost učesnika, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Od drugog dana nedelje dolazi do povećanja aktivnosti na tržištu, da bi se krajem nedelje kupci povukli, te je tražnja za kukuruzom bila slaba i na nižem cenovnom nivou od ponude. Kukuruzom se tokom nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,25 din/kg bez PDV-a (24,47 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja cenovni rast od 3,68%. U ukupnom obimu trgovanja kukuruz je učestvovao sa 34% udela.

Kao i prethodne dve nedelje, pšenica je ponovo bila primarna poljoprivredna kultura u trgovanju, zauzimajući 45% udela u ukupnom obimu prometa. Početkom nedelje beležili smo nešto veću tražnju u odnosu na ponudu, a bila je iskazana i tražnja za stočnom pšenicom. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22,30 do 22,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,48 din/kg bez PDV-a (24,72 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, beležimo blagi cenovni pad od 0,10%. Trgovalo se i pšenicom sa rokom preuzimanja od 14.8. do 18.8.2023. po ceni od 22,50 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje je početkom nedelje bilo potpuno mirno, da bi se od sredine nedelje javila manja aktivnost na strani ponude, dok je tražnja ove nedelje u potpunosti izostala. Sojino zrno se nudilo po ceni od 61,00 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Na tržištu uljane repice tokom čitave nedelje je bila primetna veća tražnja u odnosu na ponudu, koja je bila slaba ili je u potpunosti izostajala. Uljanom repicom se trgovalo po ceni od 45,71 do 45,72 din/kg bez PDV-a ( 390 €/t bez PDV-a.) Ponder cena iznosila je 45,72 din/kg bez PDV-a (50,29 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju cenovni pad od 2,50%.

Tržište stočnog ječma je tokom nedelje bilo veoma mirno. Stočni ječam se tokom ove nedelje nudio u cenovnom rasponu od 17,00 do 18,50 din/kg bez PDV-a, a do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Na tržištu suncokretove sačme zabeležena je slaba ponuda operativne robe. Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po ceni od 40,00 do 41,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 40,80 din/kg bez PDV-a (48,96 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na poslednji upoređujući podatak predstavlja cenovni rast od 5,15%.

 

Andrea Matijašević, Produktna berza

Block A

Content of the block

Block B

Content of the block

Block C

Content of the block