Česta pitanja

Kako domaće pravno lice može postati član berze?

Ukoliko ste registrovano pravno lice na teritoriji Republike Srbije i želite da postanete član Produktne berze, potrebno je da kontaktirate nekog od naših brokera, koji vam stoje na raspolaganju za sve informacije o članstvu i poslovanju robne berze. Proces stupanja u članstvo je određen Zakonom i Pravilnikom Produktne berze. Članstvo na berzi ostvarujete potpisivanjem Ugovora o članstvu i uplatom članarine, nakon čega članovi mogu da trguju putem berze na spot, terminskom ili blok tržištu. Visina članarine zavisi od perioda koji obuhvata članarina (3, 6 ili 12 meseci) i u skladu je sa Tarifnikom Produktne berze.

 

Kako domaće poljoprivredno gazdinstvo može postati član berze?

Ukoliko ste registrovano poljoprivredno gazdinstvo, član berze možete postati potpisivanjem Ugovora o članstvu i uplatom članarine. Sam proces učlanjivanja, u skladu je sa Zakonom i Pravilnikom Produktne berze.  Nakon što stupite u kontakt sa nekim od naših brokera, oni će vas sprovesti kroz čitav proces učlanjivanja. Visina članarine, koju je potrebno da uplatite, u skladu je sa Tarifnikom Produktne berze. Nakon zaključivanja ugovora možete trgovati kako na spot, tako i na terminskom tržištu, posredstvom brokera.

 

Kako strano pravno lice može postati član berze?

Strano pravno lice može postati član berze potpisivanjem Ugovora o članstvu i uplatom članarine na račun berze. Proces učlanjivanja stranog pravnog lica u skladu je sa Zakonom i Pravilnikom Produktne berze, te strano pravno lice podnosi svu odgovarajuću dokumentaciju utvrđenu Pravilnikom, zajedno sa Zahtevom za prijem u članstvo. Nakon prihvatanja zahteva od strane robne berze, strano pravno lice stiče status člana Produktne berze i može da trguje posredstvom brokera na spot i terminskom tržištu.

 

Koja su prava, a koje obaveze članova nakon učlanjenja?

Članstvom na Produktnoj berzi, svi članovi stiču pravo da istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima imaju jednak pristup informacijama o robi i terminskim ugovorima kojima se trguje, da ispostavljaju naloge za kupovinu, odnosno prodaju, kao i da trguju putem brokera i koriste informacioni sistem berze. Član stiče i druga prava, koja su u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i Ugovorom o članstvu Produktne berze.

Istovremeno, član je dužan da se pridržava svih zakonskih i podzakonskih akata, načela etičkog kodeksa koja su propisana Pravilima poslovanja, profesionalno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom obavlja poslove na Produktnoj berzi, bez odlaganja pisanim putem obavesti Produktnu berzu o promenama koje se odnose na uslove na osnovu kojih su stekli članstvo na Produktnoj berzi, ali i da ispunjava sve druge obaveze utvrđene Zakonom, Pravilnikom i drugim aktima Produktne berze.

 

Koje troškove pored uplate članarine imaju članovi berze?

Da biste postali član robne berze, potrebno je da potpišete Ugovor o članstvu i uplatite članarinu. U zavisnosti od perioda članstva koji želite (3, 6 ili 12 meseci) zavisi i visina članarine koju je potrebno da uplatite. Takođe, članovi berze plaćaju određene naknade u zavisnosti od usluga koje žele da koriste. Ukoliko članovi trguju preko berze u obavezi su da plaćaju proviziju po osnovu transakcija, koja se računa kao procenat od iznosa zaključene berzanske transakcije. U slučaju da je članu potrebna zvanična potvrda o kretanju cene određenog poljoprivrednog proizvoda, član plaća naknadu prema broju zahtevanih podataka. Visina ove naknade određena je Pravilnikom i Tarifnikom Produktne berze.

 

Na koji način je moguće dobiti zvaničnu pismenu potvrdu o ceni robe na berzi?

Produktna berza zbog svog načina rada i formiranja cena, predstavlja referentnu instituciju za izdavanje zvaničnih potvrda o cenama roba koje se trguju na berzi. Kako biste dobili zvaničnu potvrdu o ceni koju izdaje Produktna berza, potrebno je da prilikom kontaktiranja berze na stranici Potvrda o ceni naglasite o kojoj robi je reč, za koji vremenski period, i u koju svrhu. Slanjem zahteva, a nakon toga i uplatom iznosa na osnovu Tarifnika Produktne berze, dobijate traženu zvaničnu potvrdu o ceni.

 

Na koji način član berze može da prometuje robu?

Ovlašćeni predstavnik člana berze daje nalog za trgovanje putem platforme za trgovanje ili davanjem pisanih ili usmenih instrukcija brokeru berze, koji u ime člana preko svog naloga kreira nalog za kupovinu ili prodaju. Kada je nalog kreiran i odobren od strane kontrolora, on postaje aktivan i istovremeno vidljiv svim članovima na elektronskoj tabli, koji putem platforme za trgovanje mogu automatski da odgovore na nalog, kontra nalogom.

 

Šta još nudi berza pored trgovanja?

Pored mogućnosti trgovanja putem online platforme, berza svojim članovima nudi i mogućnost informisanja o najnovijim dešavanjima kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Tako članovi svakodnevno imaju informacije o cenama iz trgovanja u realnom vremenu, pregled kretanja cena na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou, pristup istorijskim cenama i izveštaju o dešavanjima na globalnom tržištu. Takođe, članovi Novosadske robne berze imaju mogućnost da koriste prostorije robne berze, pri čemu im je na raspolaganju i upotreba savremene opreme.