Tarifnik

Tarifnikom Produktne berze utvrđuje se provizija koju Produktna berza naplaćuje po osnovu transakcija zaključenih na Produktnoj berzi, naknada za članstvo u Produktnoj berzi, kao i ostale naknade po osnovu publikacija, edukacija, prodaje licenci i tržišnih informacija.

Naknada za transakciju se naplaćuje samo po zaključenju berzanske transakcije i to obema stranama u transakciji. Plaćanje naknade za transakciju je obaveza svakog učesnika u zaključenom trgovanju i obračunava se u skladu sa postignutom cenom. Naknada se pod jednakim uslovima obračunava na račun kupca i prodavca.

Procenat naknade iznosi 0,1% za sve vrste robe.