Zakon

Robna berza je pravno lice koje upravlja, odnosno obavlja delatnost posredovanja u procesu trgovanja robom, nestandardizovanim terminskim ugovorima i brodskim prostorom, određuje i sprovodi pravila i procedure u vezi sa trgovanjem na robnoj berzi.

Poslovi robne berze su:

 • povezivanje članova robne berze radi kupovine i prodaje tržišnog materijala,
 • vođenje registra članova robne berze, standardizacija robe,
 • izrada i vođenje listinga,
 • obračun i plaćanje transakcija na spot i terminskom tržištu,
 • poslovi čuvanja i administriranja dokumenata i garantnih sredstava,
 • obezbeđivanje transparentnosti,
 • čuvanje i objavljivanje informacija o tražnji, ponudi i tržišnim cenama tržišnog materijala, kao i drugih informacija od značaja za trgovanje tržišnim materijalom,
 • određivanje uslova za članstvo u berzi, trgovanje tržišnim materijalom,
 • kontrola članova robne berze u vezi sa trgovanjem tržišnim materijalom, u cilju sprečavanja i otkrivanja povreda integriteta tržišta i pravila robne berze,
 • pokretanje i vođenje postupaka protiv članova robne berze koji se ponašaju suprotno aktima robne berze,
 • vansudsko rešavanje sporova u trgovanju na robnoj berzi.

Nije dozvoljeno da robna berza u svoje ime i za svoj račun trguje tržišnim materijalom.

GARANTNA SREDSTVA

Robna berza za potrebe funkcionisanja obračuna i plaćanja na spot i terminskom tržištu, otvara poseban, zbirni, namenski dinarski i devizni račun kod poslovne banke preko koga se izvršavaju plaćanja, naplaćivanja i prenos po osnovu trgovanja robom na spot i terminskom tržištu.

Zakonom se uređuje sistem za garantovanje izvršenja berzanskih transakcija po osnovu trgovanja na spot i terminskom tržištu što je naročito važno za unapređenje položaja malih i srednjih preduzeća. Predviđena je obaveza otvaranja posebnog zbirnog, namenskog računa kod poslovne banke na koji se uplaćuju novčana sredstva u cilju garantovanja izvršenja berzanske transakcije po osnovu trgovanja na spot i terminskom tržištu. Robna berza propisuje obavezna garantna sredstva za pojedine vrste robe koje član uplaćuje pre zaključenja ugovora na zbirni račun ili položi druga garantna sredstva u cilju izvršenja obezbeđenja trgovanja koje robna berza propisuje. Robna berza propisuje minimalan iznos garantnih sredstava koje član robne berze mora da ima na zbirnom računu. Uplata garantnih sredstava kao sredstava obezbeđenja izvršenja posla po osnovu transakcija predstavlja efikasnu zaštitu rizika neizvršenja obaveze isporuke robe u odgovarajućoj količini i odgovarajućeg kvaliteta, kao i rizika naplate isporučene robe.

Na ovaj način se određene vrste berzanskog poslovanja, kao što su sigurnost izvršenja berzanskih transakcija i sigurnost izvršenja preuzetih obaveza biti ukinute ili značajno smanjene. Povećanje sigurnosti ugovornih strana i transparentnosti trgovanja kroz berzansko trgovanje uticaće na povećanje investicija i domaćih i stranih.

Najviše koristi imaće mala i srednja privredna društva kao i preduzetnici budući da će biti u mogućnosti da koriste tržišne instrumente upravljanja rizicima. Postojanje nestandardizovanih terminskih ugovora obezbeđuje korisnicima, pre svega privrednim društvima koja se suočavaju sa problemom visokih rizika u poslovanju da njima adekvatno upravljaju. Razvijena robna berza naročito pogoduje poljoprivrednim proizvođačima i agrobiznisu čiji su profiti veoma izloženi riziku promene cene poljoprivrednih proizvoda.

Garantna sredstva stoje kod Berze kao depozit. Takođe kupac može da koristi depozitna sredstva za plaćanje transakcija, dok prodavcu mogu biti vraćena po završetku berzanskog posla. Garantna sredstva mogu biti novčana i nenovčana (npr. bankarska garancija za iznos neophodnih novčanih sredstava).

U slučaju potencijalnih sporova članovima berze na raspolaganju će biti medijacija i arbitraža.

Berza će omogućiti devizno plaćanje robe koja je namenjena izvozu. Cilj je da se proizvođačima i trgovcima omogući proširenje ponude preko berze na tržištu u regionu. Time će domaći proizvođači imati pristup mnogo širem tržištu.

Jedna od izuzetno bitnih karika je ta da Zakon uređuje način formiranja cena. Regulativa se u značajnoj meri odnosi upravo na deo očuvanja tržišta, a tiče se toga ko može da osnuje berzu, koji su uslovi, odnosno na koji način se kreiraju ponuda i potražnja, a time i registruje cena određenog berzanskog proizvoda. Novi sistem rada robne berze je usklađen sa načinom rada svetskih robnih berzi. Osnovni ciljevi novog načina rada su: uređenje tržišta, smanjenje rizika (hedžing), proširenje tržišta, brži protok robe i novca u Srbiji i u regionu.

Trgovanjem preko Berze kupac i prodavac će biti sigurni da će se izvršiti transakcija po svim elementima ugovora, koji se odnose na kvalitet i kvantitet robe, cenu, mesto isporuke i slično, a Berza će biti garant izvršenja posla gde kupac dobija robu koju je kupio, a prodavac ugovorenu cenu. Na ovaj način prodavac može da planira svoje poslovanje, odnosno šititi se od rizika u slučaju pada cene.