Rečnik

EXW - FRANKO FABRIKA

Franko fabrika znači da prodavac isporučuje robu kupcu kada stavi robu na raspolaganje kupcu u imenovanom mestu (kao što je fabrika ili skladište) i kada imenovano mesto mogu, ali ne moraju da budu prostorije prodavca.

Da bi se isporuka obavila, nije potrebno da prodavac utovara robu na bilo koje vozilo za preuzimanje robe, niti je potrebno da on obavlja izvozno carinjenje robe, gde je takvo carinjenje robe propisano.

FCA - FRANKO PREVOZNIK

Franko prevoznik znači da prodavac isporučuje robu kupcu na dva načina. Prvi, kada je imenovano mesto prostorija prodavca, roba se isporučuje kada je utovarena na prevozno sredstvo koje organizuje kupac. Drugi, kada je imenovano mesto neko drugo mesto, roba je isporučena kada nakon utovara u prevozno sredstvo prodavca ona stigne do imenovanog drugog mesta i spremna je za istovar sa tog prevoznog sredstva prodavca i stavljena na raspolaganje prevoznika ili drugog lica koje imenuje kupac.

Bez obzira koji se od dva načina odabere kao mesto isporuke, to mesto pokazuje gde rizik prelazi na kupca i vreme od koga su troškovi na račun kupca.

CPT - VOZARINA PLAĆENA DO 

"Vozarina plaćena do" znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca: predajom te robe prevozniku, kojeg je utovario prodavac, ili obezbedi da je roba tako isporučena. Prodavac može to da čini predajom robe u fizički posed prevoznika na način i u mestu koje je pogodno za prevozno sredstvo koje se koristi.

Čim roba bude isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići u dobrom stanju do mesta odredišta, u navedenoj količini ili da li će uopšte stići. Ovo je iz razloga što rizik prelazi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu njenom predajom prevozniku: prodavac mora ipak da ugovori prevoz robe od isporuke do dogovorenog odredišta.

CIP - VOZARINA I OSIGURANJE PLAĆENI DO

"Vozarina i osiguranje plaćeni do" znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca: predajom robe prevozniku kojeg je ugovorio prodavac ili da obezbedi da je roba tako isporučena. Prodavac može to da čini ukoliko predaje robu prevozniku u fizički posed na način i u mestu koje je pogodno za prevozno sredstvo koje se koristi.

Čim roba bude isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići do mesta odredišta u dobrom stanju, u navedenoj količini ili da li će uopšte stići. Ovo je zbog toga što rizik prelazi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu njenom predajom prevozniku, ipak prodavac mora da ugovori prevoz robe od mesta isporuke do dogovorenog odredišta.

DAP - ISPORUČENO U MESTU

"Isporučeno u mestu" znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada se roba stavi na raspolaganje kupcu prilikom prispeća prevoznog sredstva spremnog za istovar, u imenovanom mestu odredišta ili u dogovorenoj tački unutar tog mesta, ukoliko je neka tačka dogovorena.

Prodavac snosi sve rizike koji su uključeni u dopremu robe do imenovanog mesta odredišta ili do dogovorene tačke unutar tog mesta. Zbog toga u ovom pravilu Incoterms, isporuka i prispeće na odredište su isti.

DPU - ISPORUČENO U MESTU UTOVARENO

"Isporučeno u mestu utovareno" znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada roba, čim bude istovarena sa prispelog prevoznog sredstva, bude stavljena na raspolaganje kupcu u imenovanom mestu odredišta ili u dogovorenoj tački unutar tog mesta, ukoliko je takva tačka dogovorena.

Prodavac snosi sve rizike koji su uključeni u dopremu robe i njenog istovara u imenovanom mestu odredišta. Prema tome, u ovom pravilu Incoterms, isporuka i pristizanje na odredište su jedno isto. DPU je jedino pravilo Incoterms kojim se od prodavca traži da istovari robu na odredištu. Zbog toga prodavac treba da obezbedi da bude u poziciji da organizuje istovar u imenovanom mestu. Ukoliko stranke nameravaju da prodavac ne snosi rizik i trošak istovara, pravilo DPU treba izbegavati i umesto njega koristiti pravilo DAP.

DDP - ISPORUČENO SA PLAĆENIM DAŽBINAMA

"Isporučeno sa plaćenim dažbinama" znači da prodavac isporučuje robu kupcu kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu, kada je roba ocarinjena za uvoz, prilikom pristizanja prevoznog sredstva, kada je spremna za istovar, u imenovanom mestu odredišta, ili u dogovorenoj tački unutar tog mesta, ukoliko je takva tačka dogovorena.

Prodavac snosi sve rizike koji su uključeni u dopremu robe do imenovanog mesta odredišta ili do dogovorene tačke unutar tog mesta. Zbog toga u ovom pravilu Incoterms, isporuka i dolazak na odredište su jedno isto.

FAS - FRANKO UZ BOK BRODA

"Franko uz bok broda" znači da prodavac isporučuje robu kupcu kada se roba postavi uz bok broda (na primer, na kej ili na baržu), koji imenuje kupac, u imenovanoj luci otpreme ili kada prodavac obezbedi da je roba tako isporučena.

Rizik od gubitka robe ili oštećenja na robi prelazi kada je roba uz bok broda i kupac snosi sve troškove od tog trenutka.

FOB - FRANKO BROD

"Franko brod" znači da prodavac isporučuje robu kupcu na brodu koji imenuje kupac u imenovanoj luci otpreme ili obezbedi da je roba tako isporučena.

Rizik od gubitka ili oštećenja na robi prelazi kada je roba ukrcana na brod, i kupac snosi sve troškove od tog trenutka.

CFR - TROŠKOVI I VOZARINA

"Troškovi i vozarina" znači da prodavac isporučuje robu kupcu na brodu ili obezbedi da je roba tako isporučena.

Rizik od gubitka ili oštećenja na robi prelazi kada je roba ukrcana na brod, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu da isporuči robu bez obzira da li roba zaista stiže u svoje odredište u dobrom stanju, u navedenoj količini ili uopšte ne stiže. Po pravilu CFR prodavac nema obavezu prema kupcu da prebaci osiguranje: kupcu bi se ozbiljno savetovalo, zbog toga, da pribavi osiguranje za sebe.

CIF - TROŠKOVI, OSIGURANJE I VOZARINA

"Troškovi, osiguranje i vozarina" znači da prodavac isporučuje robu kupcu na brodu ili obezbedi da je roba tako isporučena.

Rizik od gubitka ili oštećenja na robi prelazi kada je roba na brodu, tako da se smatra da je prodavac ispunio svoju obavezu da isporuči robu bez obzira da li ta roba zaista stiže, ili ne stiže na svoje odredište u dobrom stanju, u navedenoj količini ili , da li uopšte stiže.

BROKER
Lice zaposleno na Robnoj berzi sa dozvolom za obavljanje poslova brokera koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti.

TRŽIŠNI MATERIJAL
Roba i nestandardizovani terminski ugovori kojima se trguje na Robnoj berzi

ROBA
Svaki proizvod koji se može fizički isporučiti, uključujući poljoprivredne proizvode, metale i njihove rude i legure i energente, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilima poslovanja.

VREDNOST UGOVORA
Ukupan iznos koji kupac mora da plati u okviru jedne transakcije.

TERMINSKI/FORWARD UGOVOR
Nestandardizovan ugovor o kupoprodaji određene robe po unapred definisanoj ceni, a isporuka robe i konačno plaćanje vrši se određenog dana u budućnosti.

LISTING
Spisak robe kojom se trguje na Robnoj berzi

SPOT TRŽIŠTE
Segment tržišta Produktne berze na kome se roba isporučuje i preuzima u roku od sedam radnih dana nakon zaključenja berzanskog posla.

TERMINSKO TRŽIŠTE
Segment tržišta Robne berze na kome se trguje nestandardizovanim terminskim ugovorima i na kom se isporuka i plaćanje vrši dospećem roka predviđenog ugovorom.

BLOK TRGOVANJE
Blok transakcija čiji je predmet roba kojom se može trgovati na Robnoj berzi, a koja je zaključena tokom berzanskog sastanka, u bilateralnom odnosu jednog kupca i jednog prodavca, prema uslovima propisanim Pravilima poslovanja.

NALOG ZA TRGOVANJE
Nalog koji u skladu sa Pravilima poslovanja ispostavljaju Ovlašćeni predstavnici Članova na berzanskim sastancima za trgovanje određenom robom.

ZAKLJUČNICA
Ugovor o kupoprodaji robe, zaključen na Robnoj berzi, u elektronskoj formi.

OBRAČUN I PLAĆANJE
Poslovi vođenja i sravnjenja zaključenih berzanskih poslova na spot tržištu i terminskom tržišu koji se odvijaju na Robnoj berzi

GARANTNA SREDSTVA
Sredstva koja Član uplaćuje na garantni račun Robne berze u cilju obezbeđenja izvršenja trgovanja na Robnoj berzi pre zaključenja transakcije

POSREDOVANJE
Postupak posredovanja u rešavanju sporova u trgovanju na Robnoj berzi koji sprovodi Robna berza

BERZANSKA ARBITRAŽA 
Arbitraža u slučaju spora u vezi sa transakcijama na Robnoj berzi, koju sprovodi Beogradski arbitražni centar (BAC).