Politika Privatnosti

ŠTA JE OVO

Produktna berza AD Novi Sad je privredno društvo koje poseban značaj pridaje privatnosti, kao i osnovnim ličnim pravima i slobodama građana. U skladu sa tim, posvećeni smo obezbeđivanju adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti i zaštiti privatnosti.

Ova Politika privatnosti objašnjava kada, zašto i na koji način mi:

 • Prikupljamo lične podatke o fizičkim licima;
 • Koristimo te podatke;
 • Otkrivamo odnosno delimo te podatke sa drugim licima, kada je neophodno i pod određenim uslovima;
 • Štitimo i čuvamo poverljivost ličnih podataka.

Pošto ovu Politika privatnosti možemo menjati s vremena na vreme, molimo vas da povremeno proveravate ovu stranicu kako biste bili upoznati sa promenama i mogli da cenite da li ste saglasni sa takvim promenama. Molimo vas pogledajte: Izmene Politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti je poslednji put ažurirana 30. jula 2019. godine.

KO SMO MI

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA BERZANSKO POSLOVANJE I INFORMISANJE PRODUKTNA BERZA NOVI SAD, sa sedištem na adresi Bulevar oslobođenja 5, matični broj: 08024499, PIB: 100236598. Kada radite sa PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD, mi smo rukovalac podataka o ličnosti.

Osim ako je drugačije izričito naglašeno, oznake “mi”, “naš”, “nas” ili „nama“ u ovoj Politici privatnosti odnose se na PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD, koji je rukovalac vašim ličnim podacima.

 

KOJI SE LIČNI PODACI PRIKUPLJAJU I KAKO

Možemo prikupljati i obrađivati sledeće podatke o ličnosti:

Lične podatke koje nam vi date: ovo su podaci koje nam vi o sebi dajete, u potpunosti dobrovoljno, putem:

 • jednog od naših veb sajtova;
 • naših mobilnih aplikacija;
 • platformi društvenih mreža;
 • u korespondencija putem telefona, e-mail poruka ili na drugi način.

Primer: ovo uključuje informacije koje dajete prilikom registracije radi korišćenja naših veb sajtova, prijavljivanjem za usluge koje pružamo preko naših veb sajtova, postavljanjem materijala ili zahtevom za dodatne usluge, upravljanjem vašim online nalozima (uključujući i pristup dokumentima i korespondenciju sa nama preko telefona, e-mail poruke ili na drugi način). Pored toga, možemo vam tražiti i informacije kada nam prijavite problem sa našim veb sajtovima. Ako popunite bilo koju anketu koju mi sprovodimo u svrhe istraživanja, i u tom slučaju takođe prikupljamo vaše podatke.

Podaci koje nam dajete mogu da se odnose na vašu identifikaciju, kao što su ime, adresa, e-mail adresa i broj telefona ili podatke iz upita, a mogu sadržati i podatke o bilo kojoj korespondenciji i odgovorima na upite odnosno ankete.

Lični podaci koje prikupljamo o vama: možemo prikupljati automatski sledeće podatke:

 • Detalji o transakcijama koje izvršavate preko naših veb sajtova, i vašim posetama našim veb sajtovima, uključujući ali se ne ograničavajući, na podatke o saobraćaju, lokaciji, logovanju i druge komunikacijske podatke, i resurse na koje pristupate.
 • Tehničke informacije, uključujući anonimne podatke koji se automatski prikupljaju preko hosting servera u statističke svrhe, internet protokol (IP) adresu preko koje se vaš kompjuter ili uređaj konektuje na internet, tip i verziju pretraživača, postavku vremenske zone, tipove i verzije priključka pretraživača, operativni sistem i platformu. Molimo vas pogledajte kolačiće („cookies“) za dodatne informacije.
 • Bilo koje lične podatke koje vi dozvolite da se dele kao deo vašeg javnog profila ili društvene mreže trećeg lica.

Lični podaci koje možemo dobiti iz drugih izvora: dobijamo određene lične podatke o vama iz drugih izvora, koji nisu u okviru našeg poslovanja, a koji mogu uključivati i kompanije trećih lica i državna tela i organe.

Odredbe ove Politike privatnosti koje slede u nastavku, primenjuju se takođe i na sve lične podatke koje dobijamo iz takvih izvora.

 

ZAŠTO I KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Vaše lične podatke obrađujemo zakonito i pravično, u sledeće svrhe: 

 • u svrhu komunikacije i razmene informacija sa posetiocima naših veb sajtova;
 • u svrhu održavanja odnosa i upravljanja odnosima sa našim klijentima/budućim klijentima, naročito u pogledu odgovora na vaše zahteve ili redovnim slanjem novosti i informacija o našim proizvodima, našim brendovima ili inicijativama koje pokrećemo a koje bi mogle da vas zanimaju;
 • u svaku drugu određenu svrhu koju saopštavamo kada prikupljamo informacije.

Možemo koristiti i obrađivati vaše lične podatke posebno: 

 • kada ste nam dali slobodan i izričit PRISTANAK u tačno određene i zakonite svrhe.

Možete povući pristanak koji ste nam dali za korišćenje vaših informacija u bilo koju od svrha u bilo koje vreme.

 • kada je to neophodno za ostvarenje našeg LEGITIMNOG INTERESA, kao kompanije, a pod uslovom da vaši interesi i vaša osnovna prava i slobode ne preovlađuju nad našim legitimnim interesima, uzimajući u obzir vaša razumna očekivanja zasnovana na vašem odnosu sa nama.

Na primer, za sledeće svrhe:

  • aktivnosti direktnog marketinga (u slučajevima gde se ne oslanjamo na vaš pristanak), u cilju analiza koje sprovodimo za potrebe naše marketinške strategije i u cilju unapređenja i personalizacije vašeg iskustva kao korisnika;
  • procene i poboljšanja naše usluge klijentima putem snimanja razgovora sa našim brokerima;
  • otkrivanje, sprečavanje i ublažavanje posledica prevarnih ili drugih nezakonitih ponašanja;
  • mrežne i informacione bezbednosti, da bismo mogli da preduzimamo mere za zaštitu vaših podataka i sprečavanje njihovog gubitka ili oštećenja, krađe ili neovlašćenog pristupa.
 • kada je to neophodno da bismo mi mogli da IZVRŠAVAMO SVOJE ZAKONSKE OBAVEZE, a naročito:
  • pri pružanju pomoći javnim organima ili organu koji vodi krivično gonjenje;
  • kako bismo vas identifikovali kada nas kontaktirate u vezi sa pravnim pitanjima;
  • kako bismo proveravali tačnost podataka koje imamo o vama.
 • kada je to potrebno radi IZVRŠENJA UGOVORA koji smo zaključili sa vama, ili zato što ste od nas tražili da preduzmemo određene radnje radi zaključenja ugovora. Ovo će uključivati one informacije koje obrađujemo kako bismo vam omogućili da koristite naš veb sajt i usluge koje pružamo preko njega.

 

KO MOŽE PRIMATI ILI IMATI PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA

Naši dobavljači ili pružaoci usluga

Možemo otkrivati vaše lične podatke trećim licima koja nama pružaju usluge ili su naši zastupnici, podugovarači ili druge organizacije, u svrhe pružanja usluga nama ili direktno vama a za naš račun. Takva treća lica mogu uključivati pružaoce usluge cloud (kao što hosting i upravljanje elektronskom poštom) ili reklamne agencije, pružaoce administrativnih usluga, pružaoce platnih usluga kreditnih/debitnih kartica, pružaoce usluga istraživanja zadovoljstva kupaca ili treća lica koja nam pružaju usluge i podršku u poslovanju i veb sajtu.

Kada koristimo usluge trećih lica, otkrivamo samo one vaše lične podatke koji su njima neophodni za pružanje usluga i sa njima uvek zaključujemo ugovor koji ih obavezuje da čuvaju poverljivim i bezbednim vaše lične podatke i da iste ne koriste na način koji nije u skladu sa našim preciznim instrukcijama.

Treća lica koja vam obezbeđuju proizvode i pružaju usluge preko nas

Mi blisko sarađujemo sa trećim licima kako bismo vam pružili asortiman proizvoda i usluga koje su komplementarne onima koje mi pružamo.

Kada se raspitujete o ili kupujete takve proizvode ili usluge trećih lica preko nas, ta lica mogu koristiti vaše podatke kako bi vam pružila informacije i izvršila obaveze koje proističu iz ugovora koje ste sa njima zaključili.

Ova treća lica koja vam prodaju proizvode ili pružaju usluge mogu deliti vaše lične podatke sa nama koje ćemo mi koristiti u skladu sa ovom Politikom poverljivosti. U nekim slučajevima, oni će biti rukovaoci vaših ličnih podataka pa vas savetujemo da pročitate i njihovu politiku privatnosti.

Drugi načini na koje možemo deliti drugim licima vaše lične podatke

Možemo prenositi vaše lične podatke:

 • Trećem licu, u slučaju prodaje nekih ili svih naših poslova i imovine trećem licu ili u slučaju restrukturiranja ili reorganizacije našeg poslovanja;
 • Ako smo u obavezi da ih otkrijemo ili prenosimo radi izvršavanja naših zakonskih obaveza ili kad takvo otkrivanje od nas zahteva pravo koje se primenjuje, sudska odluka ili važeći propisi, radi otkrivanja ili prijavljivanja krivičnog dela, radi izvršenja ili primene uslova utvrđenih našim ugovorima ili u cilju zaštite prava, imovine ili bezbednosti naših kupaca ili posetilaca;
 • Radi primene naših Uslova korišćenja, radi zaštite prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine naših kompanija odnosno lica povezanih sa nama;
 • Ako ste se saglasili sa prenosom odnosno otkrivanjem.

U svakom slučaju, preduzimaćemo mere kako bismo osigurali da vaša privatnost ostane zaštićena.

 

GDE ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Vaši lični podaci se čuvaju ili u našim bazama ili u bazama naših pružaoca usluga. U takvim slučajevima, preduzećemo neophodne korake kako bismo obezbedili odgovarajuće mere koje će obezbediti sigurnost i poverljivost podataka u cilju obezbeđivanja kontinuirane zaštite vaših prava na privatnost kako je utvrđeno u ovoj Politici privatnosti. Ovi koraci uključuju utvrđivanje ugovornih obaveza za primaoce vaših ličnih podataka ili obezbeđivanje da su primaoci podataka pristali na, odn. prihvatili međunarodne pravne okvire koji imaju za cilj da obezbede adekvatnu zaštitu podataka.

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Vaše lične podatke zadržavamo onoliko vremena koliko je neophodno da se ostvari svrha u koju koristimo te podatke i da mi ispunimo naše obaveze propisane zakonom. Osim u pojedinim slučajevima, ovo vreme se određuje u momentu prikupljanja ličnih podataka.

Ne čuvamo lične podatke u formatu u kojem se mogu identifikovati duže nego što je to neophodno.

 

VAŠA PRAVA

U zavisnosti od merodavnog prava koje se primenjuje u konkretnom slučaju i određenih izuzetaka, ograničenja ili okolnosti, imate pravo da:

 • Pristupite vašim ličnim podacima;
 • Zahtevate ispravku, izmenu i ažuriranje vaših ličnih podataka;
 • Tražite brisanje vaših ličnih podataka ili ograničenje njihove obrade;
 • Povučete pristanak;
 • Se protivite korišćenju vaših ličnih podataka za donošenje automatskih odluka o vama;
 • Da nam tražite da prenesemo vaše lične podatke u sistematizovanoj datoteci s podacima (prenosivost podataka);
 • Da utvrdite sudbinu vaših podataka nakon vaše smrti;
 • Da uložite žalbu nadzornom organu odnosno Povereniku, i pravo na sudsku zaštitu.

Ova prava se mogu ostvariti na osnovu pisanog zahteva na niže navedeni kontakt. Odgovor će vam biti dostavljen u razumnom roku, u skladu sa propisima koji se primenjuju.

 

BEZBEDNOST I POVERLJIVOST

Naš cilj je da vaše podatke uvek čuvamo bezbednim i sigurnim koliko god je moguće. Nakon što dobijemo vaše lične podatke, primenjujemo sve razumne i odgovarajuće mere i kontrolu kako bismo u najvećoj mogućoj meri sprečili bilo kakve slučajne ili nezakonite gubitke, uništenja, izmene ili neovlašćeni pristup.

 

KOLAČIĆI

Kao i mnogi drugi veb sajtovi, naši veb sajtovi koriste kolačiće (uključujući i Google Analytics cookies) radi sticanja opšteg uvida u broj i navike posetilaca naših internet stranica.

Kolačići (“Cookies”) su mali delovi informacija koje se šalju vašem uređaju i pohranjuju na njegovom hard disku kako bi se omogućilo da vas naša stranica prepozna kad je posetite.

Moguće je isključiti kolačiće tako što ćete podesiti željena podešavanja u pretraživaču. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i kako da ih isključite na vašem uređaju, molimo vas da posetite Cookies Policy, koju primenjujemo.

 

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti može se povremeno menjati. O svim izmenama bićete obavešteni objavom izmenjene verzije Politike privatnosti na ovoj stranici i obaveštenja o datumu poslednje izmene.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti kod nas je Nebojša Dolovac. Molimo vas da sva pitanja u vezi ove Politike privatnosti ili načina na koji obrađujemo vaše lične podatke uputite njima, korišćenjem dole naznačenog kontakt podatka.

Ako želite da nam pišete, molimo vas da to uradite na adresu naznačenu na početku ove Politike privatnosti.

Naša adresa za upite u vezi zaštite podataka je nebojsa.dolovac@nscomex.com.