Pravilnik

Članovi, trgovci i relevantna lica Produktne berze dužni su da posluju i trguju na berzi u skladu sa dobrom poslovnom praksom i etičkim standardima, kao i da se ponašaju na način koji neće naneti štetu reputaciji Produktne berze.

Tržišni materijal kojim se trguje na berzi su roba i nestandardizovani terminski ugovori.

Roba je svaki proizvod koji se može fizički isporučiti, uključujući poljoprivredne proizvode, metale i njihove rude i legure i energente.

Terminski ugovor je nestandardizovan ugovor o kupoprodaji određene robe po unapred definisanoj ceni, a isporuka robe i konačno plaćanje vrši se određenog dana u budućnosti.

Tržišni materijal kojim se trguje na Produktnoj berzi se nalazi na Listingu berze.

Na Produktnoj berzi mogu trgovati samo Članovi preko svojih imenovanih trgovaca i to posredstvom brokera koji zastupaju članove i trguju na berzi u ime i za račun Članova berze.

U fazi kontinuiranog trgovanja, informacioni sistem za trgovanje berze kontinuirano proverava da li postoji podudarnost relevantnih kriterijuma (vrste robe, cene, količine, sve ili ništa, kvalitet robe, paritet, datum isporuke) u nalozima za prodaju i kupovinu iz prethodno kotiranih a nerealizovanih naloga, kao i novoispostavljenih naloga za trgovanje, i kada to uslovi iz naloga za trgovanje dozvoljavaju zaključuje transakcije.

U slučaju uparivanja naloga automatski se formira Zaključnica koja ujedno predstavlja i račun za izvršenu berzansku uslugu. Nakon formiranja zaključnica se šalje Trgovcima prodavaca i kupaca koji prijemom Zaključnice saznaju ko je druga strana u zaključenom berzanskom poslu. Slanjem Zaključnice smatra se da je posao zaključen i sledi njegova komercijalna realizacija. Zaključnice moraju sadržati tačan opis robe u podlozi, uključujući količinu, kvalitet i lokaciju robe.

Cena kod zaključenih transakcija se definiše u dinarima po jedinici mere (kg, t, l, m3). Troškovi transporta do mesta isporuke prema definicijama Incoterms 2020 su uračunati u cenu.

Podaci o transakcijama zaključenim tokom berzanskog sastanka moraju biti dostupni što je moguće više u realnom vremenu, a najkasnije do kraja radnog vremena tog trgovačkog dana i objavljuju se u sistemu berze i na internet stranici berze.

Strane u transakciji zaključenoj na berzi ne mogu podneti nikakav zahtev za nadoknadu bilo koje vrste štete ili naknade na osnovu neispunjavanja obaveza prodavaca ili kupaca predviđenih Zaključnicom formiranom kao rezultat transakcija objavljenih na berzi. Odgovornost berze u vezi sa isporukom robe ograničena je na posredovanje u rešavanju sporova ugovornih strana i primena pravila robne berze koja se odnose na kotaciju i trgovanje.