Produktna berza

Novosti

Предмет: Куповина меркантилне пшенице рода 2024. године

Предмет: Куповина меркантилне пшенице рода 2024. године

Обавештавмо вас да Републичка дирекција за робне резерве на основу закључка Владе Републике Србије 05 број:339-5911/2024 од 04.07.2024.године, а ради остваривања билансних потреба и стратешког нивоа залиха меркантилне пшенице, врши куповину до 30.000 тона меркантилне пшенице род 2024. године, домаћег порекла,  по следећим условима

I Квалитет меркантилне пшенице

Меркантилна пшеница треба да је домаћег порекла, зрела, здрава, без знакова плесни, страних мириса и укуса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и штеточинама, са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе макс. 2 % од чега неорганског порекла макс. 0,25%, садржај протеина минимум 11,50 % на суву материју.

II Цена и плаћање

Цена меркантилне пшенице је 24,00 д/кг + пдв.

Дирекција ће плаћање меркантилне пшенице извршити у року дo петнаест дана од дана достављања комплетне документације о испоруци меркантилне пшенице Дирекцији.

III Куповина меркантилне пшенице вршиће се од физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава.

Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једног активног, регистрованог, пољопривредног породичног газдинства је 20 тона, а максимална количина је 100 тона.

Меркантилна пшеница која се купује од физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава треба да је ускладиштена у силос складиштара са којим Дирекција има закључен уговор о складиштењу меркантилне пшенице.


IV
Куповина меркантилне пшенице вршиће се посредовањем „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад. Пријављивање на интернет страници „Продуктне берзе“а.д. Нови Сад , вршиће се од 11.07.2024.године, сваког радног дана у периоду од 9 до 14 часова.

VI Услови које морају да испуне пољопривредна породична газдинства

Пољопривредна породична газдинства морају имати газдинство које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 25/2023, 110/2023, 3/2024, 34 /2024.), а налазе се у активном статусу.

 

VII Уговарање

Закључивање уговора о купопродаји вршиће се на основу електронских пријава физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава на сајту „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад и након извршене провере од стране „Продуктнe берзe“ ад и Дирекције.

НАПОМЕНА: приликом пријављивања на сајту „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад, потребно је унети број наменског рачуна који је уписан у изводу из Регистра.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, пољопривредно породично газдинство јe у обавези да достави:

  • фотокопију или одштампани примерак очитане личне карте,
  • одштампани електронски извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о газдинству, оверен електронским печатом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Управе за аграрна плаћања, не старији од 5 дана од дана пријаве на „Продуктној берзи“ АД, Нови Сад,

 

Поред наведеног потребно је доставити и следећу документацију којом се доказује да је извршена испорука меркантилне пшенице за рачун Дирекције и то:

  • потврду о ускладиштењу потписану и оверену од стране овлашћеног лица складиштара,
  • магацински улаз, издат од стране овлашћеног складиштара Дирекције и потписан и оверен од стране овлашћеног лица складиштара и продавца,
  • сертификат о квалитету и квантитету и записник о контроли издат од стране акредитоване контролне организације. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране акредитоване контролне организације као и од стране овлашћеног лица складиштара. Сертификат о квалитету и квантитету обезбеђује продавац.
  • електронски рачун (уколико је продавац обвезник ПДВ-а).

Прилог: Преглед овлашћених складиштара Дирекције.

Линк за аплицирање https://otkuprdrr.nscomex.com/

Prezentacija na temu IPARD programa u sektoru žitarica i industrijskog bilja

Produktna berza nastavlja sa praksom organizovanja edukacija, info kampanja, rešavanja pitanja od zajedničkog interesa članova Produktne berze. Pozivamo Vas da učestvujete na prezentaciji na temu IPARD programa u sektoru žitarica i industrijskog bilja, sa posebnim akcentom na sektor žitarica i industrijskog bilja. Prezentacija će se održati online 18.07.2024. godine sa početkom u 13.00 do 14:30 časova, koja se organizuje u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Odeljenjem za upravljanje IPARD programom- Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

S obzirom da se sektor žitarica i industrijskog bilja po prvi put uključuje u Meru 3 IPARD programa članovi Produktne berze Novi Sad su inicirali potrebu za upoznavanjem sa novim uslovima konkurisanja.

Molimo Vas da nam i nadalje dostavljate svoje predloge za edukacijama, informisanjem i rešavanjem pitanja od zajedničkog interesa.

 

Prijave za učešće na: office@proberza.co.rs

 

 

Zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom unutrašnje I spoljne trgovine Republike Srbije

Zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom unutrašnje I spoljne trgovine Republike Srbije obezbedićemo predvidivost za naše poljoprivrednike zaključak je sastanka sa ministrom unutrašnje I spoljne trgovine Republike Srbije Tomislavom Momirovićem. Poljoprivrednicima je dostupna mogućnost efikasnog osiguranja cena žitarica i uljarica korišćenjem fjučers tržišta, dok je proizvod još uvek na njivi u samoj fazi proizvodnje.

Sigurnost u pogledu cena poljoprivrednih proizvoda je od velikog, ako ne i od presudnog značaja za srpski agrar. Konstatovali smo na sastanku da se promene cena žitarica i uljarica na svetskom tržištu reflektuju i na Srbiju, kao i da se oscilacije cena mogu očekivati i u narednom periodu usled klimatskih promena koje imaju uticaj na obim proizvodnje. Poljoprivrednici mogu uz podršku Produktne berze osigurati cene za svoje proizvode kroz fjučers tržište. Ovo je jako važno jer omogućava poljoprivrednicima da preduprede bilo kakvu nepredvidivost i osiguraju siguran prihod za svoje proizvode.

Ministarstvo trgovine će nastaviti sa ulaganjima koje će dovesti do podizanja organizovanosti i bezbednosti našeg tržišta, dok će zajedno sa ljudima iz Produktne berze Novi Sad i ekspertima u ovoj oblasti pokrenuti sistemsku, kontinuiranu edukacionu kampanju vezanu za načine osiguranja cene žitarica i uljarica na postojećim terminskim tržištima. #MUST

Nedeljni izveštaj

#27 (08. 07 – 12. 07. 2024)

Tokom nedelje za nama najveća pažnja na tržištu bila je usmerena na početak kupovine merkantilne pšenice roda 2024. godine od strane Republičke direkcije za robne rezerve. Prijavljivanje je počelo 11. 07. 2024. godine putem internet stranice Produktne berze, a već tokom prva dva dana primetno je bilo veliko interesovanje poljoprivrednih gazdinstava. Tržište je u odnosu na sedam dana ranije bilo mirnije, te je promet bio manji za 17,91%. Prometovano je 3.534,00 tone robe, ukupne finansijske vrednosti 84.500.680,00 dinara. Negativan trend cena nastavio se i ove sedmice, osim kada je u pitanju soja kod koje se beleži rast. Primarna kultura u trgovanju ponovo je bila pšenica.

Na tržištu kukuruza tražnja je bila veća od ponude. Za razliku od prethodne sedmice, kada je aktivnost na tržištu kukuruza bila izuzetno slaba, ove sedmice je prometovano 810 tona robe više. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,81 din/kg bez PDV-a (19,59 din/kg sa PDV-om), te je primetan pad cene u odnosu na prethodnu nedelju od 1,45%. U ukupnom obimu prometa kukuruz je ove sedmice učestvovao sa 31% udela. U toku nedelje trgovalo se i na paritetu CPT luka na jedinstvenom cenovnom nivou od 18,50 din/kg bez PDV-a.

U strukturi prometa dominantno mesto zauzela je pšenica sa ukupno prometovanom količinom od 2.125,00 tona, te je ona činila 60% nedeljnog prometa. Tražnja za pšenicom je tokom čitave sedmice bila slaba i na nižem cenovnom nivou od ponude. Učesnici na tržištu su delimično bili suzdržani i zbog iščekivanja kupovine pšenice od strane Republičke direkcije za robne rezerve. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,10 do 22,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,74 din/kg bez PDV-a (22,82 din/kg sa PDV-om), te je primetan pad cene od 0,74%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje ni ove sedmice nije beležilo veću aktivnost. Početkom nedelje zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 61,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, dok je poslednjeg dana u sedmici sojino zrno prometovano po ceni od 63,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, te je primetan bio rast cene. Ponder cena iznosila je 62,25 din/kg bez PDV-a (68,48 din/kg sa PDV-om), pa je cena bila viša u odnosu na prošlonedeljnu za 0,57%.

Aktivnost na tržištu uljane repice bila je nešto slabija u odnosu na prethodni period, a primetan je bio i cenovni spred ponude i tražnje što je rezultovalo izostankom zaključenja berzanskih ugovora.

Ponuda suncokretove sačme sa 33% proteina tokom čitave nedelje bila je veća od tražnje, a zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 28,50 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju stočni ječam, na tržištu je ove sedmice bila primetna gotovo potpuna pasivnost. U ponudi su se tokom nedelje našle manje količine stočnog ječma, dok je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou, te ni ove sedmice, kao ni prethodne, nije došlo da zaključenja kupoprodajnih ugovora.

Kada su u pitanju mineralna đubriva zaključen je jedan berzanski ugovor za UREU, prilovanu, rusku, u pakovanju 25/1 po ceni od 44,61 din/kg bez PDV-a (380 €/t bez PDV-a).

Od ostalih roba, u ponudi se našla i raž po ceni od 23,00 din/kg bez PDV-a, ali je tražnja izostala.

Andrea Kostić, Produktna berza

#26 (01. 07 – 05. 07. 2024)

Proteklu nedelju na Produktnoj berzi karakterisao je pad aktivnosti na tržištu kukuruza, dok je pšenica posle dužeg vremena preuzela primat u trgovanju. Kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi negativan trend cene nastavio se i ove nedelje. Statistički posmatrano, promet je bio veći za 5,26% u odnosu na nedelju dana ranije, pri čemu je prometovano 4.305,00 tona robe ukupne finansijske vrednosti 126.245.600,00 dinara.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju i kada je prometovano 3.230,00 tona ove robe, ove sedmice došlo je do pada aktivnosti. Prometovano je ukupno 275,00 tona kukuruza, čak 91,49% manje u odnosu na sedam dana ranije. Tokom čitave sedmice ponuda je bila povećana u odnosu na tražnju, da bi tek krajem nedelje došlo do smanjenja ponude. Cena kukuruza beležila je pad kako je nedelja odmicala, a njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 18,07 din/kg bez PDV-a (19,88 din/kg sa PDV-om), te je statistički cena bila niža u odnosu na prošlonedeljnu za 4,51%. U ponudi se ove sedmice našao i kukuruz novog roda sa analizom na aflatoksin do 20 ppb po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 6% udela.

Najveći količinski promet ove sedmice zabeležen je na tržištu pšenice, gde je pšenica novog roda činila 72% ukupnog nedeljnog prometa. Tražnja je tokom sedmice mahom bila nešto slabija od ponude, osim u sredu kada je slabija bila ponuda. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,50 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,90 din/kg bez PDV-a (22,99 din/kg sa PDV-om), te je primetan negativni trend cene od 0,48% u odnosu na prethodnu nedelju. Pšenica je prometovana i na paritetu CPT kupac po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a, a zaključen je i jedan berzanski ugovor za stočnu pšenicu sa hektolitarskom masom 73kg po ceni od 20,00 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo značajnijih promena, a aktivnost je bila tek blago povećana u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 61,80 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 61,90 din/kg bez PDV-a (68,09 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu nedelju primetan pad cene od 1,75%.

Kada je u pitanju uljana repica, ove nedelje primetna je bila nešto slabija ponuda. Realizacije preko Produktne berze ostvarene su u cenovnom rasponu od 50,91 do 52,20 din/kg bez PDV-a (435 do 446 €/t bez PDV-a). Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 51,97 din/kg bez PDV-a (444 €/t bez PDV-a).

Na tržištu stočnog ječma primetan je znatan pad aktivnosti u odnosu na početak žetve. I ponuda i tražnja su tokom sedmice bile slabe i usmerene na manje količine, što se manifestovalo kroz izostanak zaključenja berzanskih ugovora.

Od ostalih roba, u toku sedmice se trgovalo i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 29,00 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našla i raž po ceni od 23,00 din/kg bez PDV-a, ali do trgovanja ovom robom nije došlo.

Andrea Kostić, Produktna berza

#25 (24. 06 – 28. 06. 2024)

U nedelji za nama zaključen je prvi SPOT ugovor za novi rod pšenice, a dominantna kultura u trgovanju bio je kukuruz.  Preko Produktne berze ukupno je prometovano 4.090,00 tona robe, finansijske vrednosti 98.920.700,00 dinara.

Tržište kukuruza zabeležilo je najviše aktivnosti ove nedelje, te je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, čineći čak 77% ukupnog nedeljnog prometa. Sedmica je počela mirno, pri čemu je ponuda bila veća od tražnje. Od sredine nedelje došlo je do povećanja aktivnosti na strani ponude, ali je tražnja za kukuruzom i dalje ostala slaba. Kukuruz je prometovan u cenovnom rasponu od 18,60 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 18,93 din/kg bez PDV-a (20,82 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu zabeležen je negativan trend cene od 0,83%.

Na tržištu pšenice tokom prvog radnog dana zaključen je i prvi SPOT ugovor za pšenicu rod 2024. godine. Sredinom sedmice došlo je do povećanja aktivnosti na strani ponude, ali je tokom čitave nedelje bio primetan cenovni raskorak između ponude i tražnje koji je otežavao zaključenje berzanskih ugovora. Pšenica rod 2024. godine prometovana je u cenovnom rasponu od 20,50 do 21,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta, pri čemu je primetan bio pad cene kako je nedelja odmicala. Ponder cena iznosila je 21,00 din/kg bez PDV-a (23,10 din/kg sa PDV-om). U ukupnom obimu prometa pšenica je ove nedelje učestvovala sa 12% udela.

Na tržištu soje početkom nedelje primetna je bila slaba aktivnost, dok je tražnja bila na nižem cenovnom nivou od ponude, da bi od sredine sedmice došlo do gotovo potpunog izostanka aktivnosti. Zaključen je jedan berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 63,00 din/kg bez PDV-a (69,30 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, primetan je cenovni pad od 3,82%.

Na tržištu stočnog ječma došlo je do pada aktivnosti u odnosu na prethodne dve sedmice. Zaključen je jedan berzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,20 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju uljana repica, na tržištu je bilo dosta interesovanja. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 49,75 do 50,81 din/kg bez PDV-a (425 do 434 €/t bez PDV-a). Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 51,16 din/kg bez PDV-a (437 €/t bez PDV-a). Uljana repica je činila 9% ovonedeljnog prometa.

Od ostalih roba, u ponudi se ove sedmice našlo i stočno brašno u pakovanju 30/1 po ceni od 12,00 do 12,30 din/kg bez PDV-a, kao i raž po ceni od 26,00 din/kg bez PDV-a, ali do trgovanja nije došlo.

Andrea Kostić, Produktna berza

Kukuruz

Pšenica

Soja