REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2023. GODINE

Na osnovu zaključka Vlade 05 broj:339-6286/2023-1 od 13.07.2023. godine, Republička Direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 200.000 tona merkantilne pšenice rod 2023. godine, domaćeg porekla.

 

I Kvalitet merkantilne pšenice

Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju.

 

II Cena i plaćanje

Cena merkantilne pšenice je 25,00 d/kg + pdv.

Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

 

III Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

Ukoliko Direkcija ne kupi ukupnu količinu merkantilne pšenice od poljoprivrednih gazdinstava iz prethodnog stava, kupovina će se vršiti i od drugih privrednih subjekata.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata je 100 tona.

Merkantilna pšenica koja se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i ostalih privrednih subjekata treba da je uskladištena u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

 

IV Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad.

Prijavljivanje na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad , vršiće se od 18.07.2023.godine, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

Prednost prilikom prijave na Produktnoj berzi imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

 

VI Uslovi koje moraju da ispune poljoprivredna porodična gazdinstva i ostali privredni subjekti

 Poljoprivredna porodična gazdinstva moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 25/2023), a nalaze se u aktivnom statusu.

Ukoliko privredni subjekat uskladištava merkantilnu pšenicu koju prodaje Direkciji u sopstvenom silosu, a nema zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice sa Direkcijom, prilikom prijave na „Produktnu berzu“ AD, Novi Sad, mora da dostavi:

 • potvrdu kojom potvrđuje da ima u privatnoj svojini 1/1 silos kapaciteta od minimum 5.000 tona, koji je građevinski i tehnički u funkcionalnom stanju sa ispravnom i funkcionalnom opremom. Takođe, u potvrdi treba da su navedene tehničke karakteristike silosa. Potvrda mora biti izdata od strane akreditovane kontrolne organizacije, koja mora imati važeći sertifikat o akreditaciji kontrolnog tela po standardu SRPS ISO/IEC 17020 (na obrascu Direkcije).
 • uverenje Poreske uprave ministarstva finansija i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave, da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije,
 • potvrdu privrednog suda iz sedišta Prodavca, da nad Prodavcem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak i da nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti.
 • potvrdu Agencije za privredne registre da nad Prodavcem nije registrovan postupak likvidacije,

Privredni subjekat je u obavezi da Direkciji prilikom potpisivanja ugovora o kupoprodaji, dostavi originale navedene dokumentacije koju je prethodno skeniranu dostavio Produktnoj berzi a.d., Novi Sad, prilikom prijave.

 

VII Ugovaranje

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu elektronskih prijava fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, i ostaih privrednih subjekata, na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad i nakon izvršene provere od strane „Produktne berze“ ad i Direkcije.

Direkcija će pre zaključenja ugovora izvršiti proveru u svojoj evidenciji i to:

 • da Direkcija nije pokrenula krivični postupak protiv odgovornog lica privrednog subjekta,
 • da nije u sporu sa Direkcijom i da nema neizmirenih obaveza prema Direkciji,

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

 • fotokopiju ili odštampani primerak očitane lične karte,
 • odštampani elektronski izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o gazdinstvu, overen elektronskim pečatom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za agrarna plaćanja, ne stariji od 5 dana od dana prijave na „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad,
 • potpisanu izjavu, kojom potvrđuje da je merkantilna pšenica proizvedena na gazdinstvu Prodavca i da Prodavac jeste/nije obveznik PDV-a. (na obrascu Direkcije).

Ostali privredni subjekti treba da dostave:

 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 5 dana.
 • izjavu potpisanu od strane zakonskog zastupnika privrednog subjekta, kojom se potvrđuje da je merkantilna pšenica domaćeg porekla (na obrascu Direkcije).

Pored navedenog svi privredni subjekti ( prodavci) su u obavezi da dostave i sledeću dokumentaciju kojom dokazuju da su izvršili isporuku merkantilne pšenice za račun Direkcije i to:

 • potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,
 • magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca,
 • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdat od strane akreditovane kontrolne organizacije. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu obezbeđuje prodavac.
 • izjavu o poreklu robe i pdv obavezi.
 • elektronski račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

***

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3343-652; 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/425-774 i 528-911, u Novom Sadu, kao i na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad.

Apliciraj putem formulara na sledećem linku
https://otkuprdrr.nscomex.com

Ovde možete preuzeti izjavu o poreklu pšenice

Stoja Soro

☎ 021/ 445 413
📱 062/ 800 80 83
✉ soro@proberza.co.rs

Milena Pajičić

☎ 021/ 445 953
📱062/ 800 80 87
✉ pajicic@proberza.co.rs

Evica Milošević

☎ 021/ 443 473
📱 062/ 800 80 85
✉ milosevic@proberza.co.rs

Dragana Rajak

☎ 021/ 526 165
📱 062/ 800 80 81
✉ rajak@proberza.co.rs

Danijela Pećerić

☎ 021/ 443 409
📱 062/ 800 80 84
✉ peceric@proberza.co.rs

Scroll to top