OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA 15.05.2023.

Zaštita strnih useva od požara u 2023. godini.

Poštovani, u cilju što efikasnije zaštite strnih useva od požara u 2023. godini, potrebno je da blagovremeno, planski i organizovano preduzmete odgovarajuće preventivne mere iz čl. 49 Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br 111/09, 20/2015 i 87/2018) i Pravilnika o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi („Sl. glasnik SRS“ br 27/84).
U skladu sa navedenim, opštine, mesne zajednice, preduzeća u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači u obavezi su da najkasnije 2 dana pre žetve, kao i za vreme žetve, prevoza i uskladištavanja strnih useva, preduzmu posebne mere zaštite od požara, a naročito da organizuju stalna dežurstva, osmatračke službe i službe veze i obaveštenja u skladu sa Planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća u oblasti poljoprivrede, u zavisnosti od požarne ugroženosti, veličine, preglednosti i konfiguracije poljoprivrednog zemljišta zasejanog strnim usevima.
Pored toga, na osnovu dosadašnjih iskustava, u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta, potrebno je preduzeti sledeće mere:
• Formirati Štab za žetvu;
• Doneti Plan zaštite strnih useva od požara;
• Izvršiti obuku svih učesnika u žetvi i transportu strnih useva iz oblasti zaštite od požara, a na osnovu posebno donetog Programa obuke;
• Izvršiti tehnički pregled poljoprivrednih mašina koji učestvuju u žetvenoj kampanji;
• Organizovati stalno dežurstvo pored telefona i drugih sistema veza kojima raspolaže preduzeće;
• Od početka sazrevanja žitarica, pa do završetka žetve, vršiti obilazak parcela i osmatranje sa pomenutih privremenih i stalnih mesta za osmatranje;
• Izvršiti pregled opreme za gašenje požara;
• Po završetku rada, svakodnevno uklanjati poljoprivredne mašine van parcela sa strnim usevima;
• Zabraniti upotrebu otvorenog plamena i pušenje;
• Izvršiti pregled skladišnih kapaciteta za smeštaj strnih useva sa pratećim instalacijama (silitermometri, elevatori, transportne trake…);
• Izvršiti pregled tehničke ispravnosti sušara sa pratećim instalacijama (elektroinstalacije, sistema za gašenje požara…);
• Izvršiti obuku lica za rad na sušarama i drugim energetskim postrojenjima;
• Preduzimati i druge mere iz Pravilnika o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi.

Obaveštavamo vas da će se i ove godine formirati štabovi pri opštinama i mesnim zajednicama, pa je potrebno da se povežete sa njima u cilju ostvarivanja zajedničkih zadataka.
Na osnovu čl. 73 Zakona o zaštiti od požara, Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu će vršiti nadzor nad sprovođenjem predviđenih mera zaštite od požara strnih useva za vreme žetve i preduzimati odgovarajuće mere u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Prilikom priprema i u toku žetve, koristiti iskustvo iz prethodnih godina.

Scroll to top