ОБАВЕШТЕЊЕ 07.04.2023.

Предмет: Куповина меркантилне пшенице рода 2022. године

 

Обавештавмо вас да Републичка дирекција за робне резерве на основу Закључка Владе 05 број:339-3034/2023 од 06.04.2023. године, и Плана јавних набавки за 2023. годину, купује меркантилну пшеницу рода 2022. године, по следећим условима

 

I Квалитет меркантилне пшенице

Меркантилна пшеница треба да је домаћег порекла, зрела, здрава, без знакова плесни, страних мириса и укуса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и штеточинама, са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе макс. 2 % од чега неорганског порекла макс. 0,25%, садржај протеина минимум 11,50 % на суву материју.

 

II Цена и плаћање

 Цена меркантилне пшенице је 28,00 д/кг + пдв.

Дирекција ће плаћање меркантилне пшенице извршити у року дo петнаест дана од дана достављања комплетне документације о испоруци меркантилне пшенице Дирекцији.

III Куповина меркантилне пшенице вршиће се од физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава, ( у даљем тексту: пољопривредно породично газдинство) у количини до 100 тона по пољопривредном газдинству.

IV Куповина меркантилне пшенице вршиће се посредовањем „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад. Пријављивање на интернет страници „Продуктне берзе“а.д. Нови Сад , вршиће се од 10.04.2023. године, сваког радног дана у периоду од 9 до 14 часова.

VI Услови које морају да испуне пољопривредна породична газдинства

Пољопривредна породична газдинства морају имати газдинство које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 17/13, 102/15, 6/16 и 46/17, 44/18 – др. закон, 102/18 и 6/19), а налазе се у активном статусу.

Меркантилна пшеница која се купује од пољопривредних породичних газдинстава треба да је ускладиштена у силосу складиштара са којима Дирекција има закључен уговор о складиштењу меркантилне пшенице.

VII Уговарање

Закључивање уговора о купопродаји вршиће се на основу електронских пријава физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава, на сајту „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад и након извршене провере од стране „Продуктнe берзe“ ад и Дирекције.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, пољопривредно породично газдинство јe у обавези да достави:

  1. фотокопију личне карте,
  2. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од пет ( 5) дана од дана пријаве на „Продуктној берзи“ АД, Нови Сад. Газдинство које не може да прибави оргинал извод из Регистра, због техничких разлога везаних за имплементацију еАграра, потребно је да Дирекцији достави потписану сагласнос којом овлашћује Дирекцију да прибави податке о газдинству.

Поред наведеног, регистрована пољопривредна газдинства, у обавези су да доставе и:

– потврду о ускладиштењу потписану и оверену од стране овлашћеног лица складиштара,

– магацински улаз, издат од стране овлашћеног складиштара Дирекције и потписан и оверен од стране овлашћеног лица складиштара и продавца,

– сертификат о квалитету и квантитету и записник о контроли издат од стране акредитоване контролне организације. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране акредитоване контролне организације као и од стране овлашћеног лица складиштара. Сертификат о квалитету и квантитету обезбеђује продавац.

– изјаву о пореклу робе и пдв обавези.

– електронски рачун (уколико је продавац обвезник ПДВ-а).

 

Линк за аплицирање https://otkuprdrr.nscomex.com

Линк за преузимање изјаве o пореклу пшенице

 

Stoja Soro

☎ 021/ 445 413
📱 062/ 800 80 83
✉ soro@proberza.co.rs

Milena Pajičić

☎ 021/ 445 953
📱062/ 800 80 87
✉ pajicic@proberza.co.rs

Evica Milošević

☎ 021/ 443 473
📱 062/ 800 80 85
✉ milosevic@proberza.co.rs

Dragana Rajak

☎ 021/ 526 165
📱 062/ 800 80 81
✉ rajak@proberza.co.rs

Danijela Pećerić

☎ 021/ 443 409
📱 062/ 800 80 84
✉ peceric@proberza.co.rs<

 

Scroll to top