Предмет: Куповина меркантилне пшенице рода 2024. године

Предмет: Куповина меркантилне пшенице рода 2024. године

Обавештавмо вас да Републичка дирекција за робне резерве на основу закључка Владе Републике Србије 05 број:339-5911/2024 од 04.07.2024.године, а ради остваривања билансних потреба и стратешког нивоа залиха меркантилне пшенице, врши куповину до 30.000 тона меркантилне пшенице род 2024. године, домаћег порекла,  по следећим условима

I Квалитет меркантилне пшенице

Меркантилна пшеница треба да је домаћег порекла, зрела, здрава, без знакова плесни, страних мириса и укуса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и штеточинама, са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе макс. 2 % од чега неорганског порекла макс. 0,25%, садржај протеина минимум 11,50 % на суву материју.

II Цена и плаћање

Цена меркантилне пшенице је 24,00 д/кг + пдв.

Дирекција ће плаћање меркантилне пшенице извршити у року дo петнаест дана од дана достављања комплетне документације о испоруци меркантилне пшенице Дирекцији.

III Куповина меркантилне пшенице вршиће се од физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава.

Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једног активног, регистрованог, пољопривредног породичног газдинства је 20 тона, а максимална количина је 100 тона.

Меркантилна пшеница која се купује од физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава треба да је ускладиштена у силос складиштара са којим Дирекција има закључен уговор о складиштењу меркантилне пшенице.


IV
Куповина меркантилне пшенице вршиће се посредовањем „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад. Пријављивање на интернет страници „Продуктне берзе“а.д. Нови Сад , вршиће се од 11.07.2024.године, сваког радног дана у периоду од 9 до 14 часова.

VI Услови које морају да испуне пољопривредна породична газдинства

Пољопривредна породична газдинства морају имати газдинство које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 25/2023, 110/2023, 3/2024, 34 /2024.), а налазе се у активном статусу.

 

VII Уговарање

Закључивање уговора о купопродаји вршиће се на основу електронских пријава физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава на сајту „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад и након извршене провере од стране „Продуктнe берзe“ ад и Дирекције.

НАПОМЕНА: приликом пријављивања на сајту „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад, потребно је унети број наменског рачуна који је уписан у изводу из Регистра.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, пољопривредно породично газдинство јe у обавези да достави:

  • фотокопију или одштампани примерак очитане личне карте,
  • одштампани електронски извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о газдинству, оверен електронским печатом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Управе за аграрна плаћања, не старији од 5 дана од дана пријаве на „Продуктној берзи“ АД, Нови Сад,

 

Поред наведеног потребно је доставити и следећу документацију којом се доказује да је извршена испорука меркантилне пшенице за рачун Дирекције и то:

  • потврду о ускладиштењу потписану и оверену од стране овлашћеног лица складиштара,
  • магацински улаз, издат од стране овлашћеног складиштара Дирекције и потписан и оверен од стране овлашћеног лица складиштара и продавца,
  • сертификат о квалитету и квантитету и записник о контроли издат од стране акредитоване контролне организације. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране акредитоване контролне организације као и од стране овлашћеног лица складиштара. Сертификат о квалитету и квантитету обезбеђује продавац.
  • електронски рачун (уколико је продавац обвезник ПДВ-а).

Прилог: Преглед овлашћених складиштара Дирекције.

Линк за аплицирање https://otkuprdrr.nscomex.com/
Scroll to top